آذر, 1397 بدون نظر اخبار, مزایده
آگهي مزايده نوبت اول شهرداري فريدونشهر
به استناد مجوز 400 مورخه 97/7/22 شورای محترم اسلامی در نظر دارد جایگاه پمپ بنزين خود را از طريق مزايده و طبق شرايط ذيل به مدت يكسال به صورت اجاره واگذار نمايد.
1 – قيمت پايه اجاره بها، ماهيانه 150/000/000 (یکصدو پنجاه میلیون ریال) ميباشد.
2 – متقاضیان میبایست دارای شرایط ذیل باشند الف-سابقه تصدی جایگاههای سوخت(متوالی یا متناوب) حداقل به مدت سه سال به تائید شرکت نفت
ب-نداشتن سوء سابقه کیفری-نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی
پ-دارا بودن توانائی مالی و اجرائی جهت اداره جایگاه
ت-داشتن تاهل ج-نداشتن هرگونه شغل دیگر سایر شرایط:
2 – متقاضيان ميبايست مبلغ 10/000/000 ريال بعنوان سپرده شركت در آگهي مزايده نوبت اول شهرداري فريدونشهر به حساب 0107250132000 شهرداري نزد بانك ملي واريز نموده و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند (وجه مذكور در صورت برنده شدن فرد متقاضي و عدم مراجعه جهت عقد قرارداد به نفع شهرداري ضبط در غیر اینصورت عودت داده خواهد شد) 3 – متقاضيان بايد پيشنهاد خودرادر دوپاکت به شرح زیر: پاکت الف شامل فیش سپرده و رزومه کاری پاکت ب شامل قیمت پیشنهادی به شهرداری ارائه نمایند
4 – متقاضيان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.
5 – مهلت شركت در مزايده تا روز پنجشنبه مورخه 97/9/29 ميباشد
6 – پيشنهادات رسيده در شنبه مورخه 97/10/01 باز و قرائت خواهد شد.
7 – به پيشنهادات مخدوش-ناخوانا-مبهم و تاريخ گذشته ترتيب اثري داده نميشود.
8 – كليه هزينه هاي مزايده از جمله مالیات و هزینه چاپ در روزنامه برعهده برنده آن خواهد بود.
9 – كليه هزينه هاي پمپ بنزين مانند آب-برق-تلفن و غيره بر عهده اجاره گيرنده خواهد بود
10 – در صورت انصراف نفر اول سپرده اوضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد شد.
11 – واحد تجاری واقع در محل پمپ بنزین از شمول این آگهی خارج میباشد
12 – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. شهرداري فريدونشهر

آگهي مزايده نوبت اول شهرداري فريدونشهر

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *