ممیزی املاک:الفبای کار شهرداری هاست

ممیزی املاک:الفبای کار شهرداری هاست.

جمع آوری اطلاعات املاک با هدف ایجاد پایگاه منسجم داده های توصیفی و ایجاد منابع درآمدی پایدار در سطح شهرها اجرا می شود.با اجرای این طرح ، بانک اطلاعاتی جامع املاک شهر در اختیار خواهد بود که تنها با مراجعه و ثبت یک کد می توان به تمام اطلاعات ملکی شامل سال ساخت، نوع اسکلت، موقعیت جغرافیایی و وضعیت تناسب با طرح تفضیلی دسترسی یافت و روند پاسخ گوئی ملکی شهروندان را سرعت داد.

در ادامه مطالب قبلی می توان به این موارد نیز اشاره کرد که در هر مدل ممیزی برای تکمیل فرآیند ممیزی ۶ مرحله انجام میشود که به ترتیب عبارتند از: آغاز ممیزی، تدارک ممیزی، اجرای ممیزی، گزارش ممیزی و نگهداری سوابق، کامل شدن ممیزی، اقدام اصلاحی و پیگیری.

برای شروع به کار ممیزی مطالعه مستندات، مهمترین کار است. همچنین مرور عدم مطابقت های مشاهده شده در ممیزی های قبلی می تواند بسیار به امر ممیزی کمک کند. پس از توجیه کار ممیزی برنامه ممیزی، چیده شده و براساس آن تیم های ممیزی اقدام به انجام ممیزی کرده و شواهد لازم را جمع آوری می کنند. شواهدی که در طول مدت ممیزی جمع آوری شده و ریسک ناگهانی و قابل ملاحظه ای را نشان می دهند (از قبیل ریسک ایمنی ، محیط زیستی یا کیفیتی) بایستی به سرعت به ممیزی شونده و در موارد ضروری به کارفرمای ممیزی گزارش داده شوند.

چگونگی انجام ممیزی به این شکل است که شواهد را جمع آوری می کنند و آنها را با معیار های ممیزی تطبیق می دهند. لازم به یادآوری است که کار ممیزی براساس نمونه گیری انجام می شود و این یکی از تفاوتهای اصلی بین ممیزی (Auditing) و بازرسی(Inspection) است. بدین ترتیب که ممیز به علت گستردگی کار و زمان محدود، قادر به کنترل کردن تمامی فرآیندهای مورد نظر ممیزی یا دستورالعملها نیست و در نتیجه باید نتایج را براساس نمونه های گرفته شده بدست آورد. به همین خاطر است که مسئول ممیزی باید از قدرت قضاوت و از استقلال فکری بالایی بــرخوردار باشد تا بتواند نتایج درست را برداشت کند.
پس از اجرای ممیزی گزارش ممیزی آماده مــی شود و در پایان کار، تیم های ممیزی جمع می شوند و در جلسه ای گـــزارش نهایــی ممیـــزی، فرم اقدام اصلاحی (در صورت لزوم) و عدم انطباقها برای ارائه در جلسه بازنگری مدیریت آماده می شود.

همانطور که بیان شد در مسیر انجام ممیزی ممکن است عدم انطباق هایی مشاهده شود. این گونه موارد در دو گروه دسته بندی می شوند که عبارتند از:
    – عدم انطباق جزیی(Minor) : در این حالت یک سیستم تعریف شده، براساس روش اجرایی مدون و دستورالعمل های توافق شده وجود دارد ولی در ترتیب انجام آن اختلاف یا انحراف های جزیی وجود دارد.
     – عدم انطباق عمده (Major) : یک عدم انطباق بحرانی در سیستم کیفیت ، محصول یا خدمت، عبارتست از وجود یک نقص در روشهای اجرایی مورد نیاز بر اساس الزامات توافق شده. عدم اجرای روشهای اجرایی مدون و یا یکسری عدم انطباق های جزیی در یک محدوده مشخص یا فعالیتی که در مجموع دارای اثر زیان آور روی کیفیت محصول یا خدمت یا جنبه های زیست محیطی و یا کار است.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *