مزایده

آگهی مزایده نوبت سوم …
بهمن, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت سوم… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخ98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی به شرح فوق از طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند.
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره208) …
آذر, 1398 مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره208) … شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین (پلاک شماره207) … شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین …
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین(پلاک 206)… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخه 98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طیق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند…
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک دستگاه نیسان کمپرسی…
آذر, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت اول فروش یک دستگاه نیسان کمپرسی… وش یک دستگاه نیسان کمپرسی…شهرداری فریدونشهر به ایتناد مجوز شماره 74 مورخه 96/8/17 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق از طیق مزایده و طبق شرایط مندرج به فروش برساند.
ادامه مطلب