مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم فروش یک قطعه زمین با شرایط اعلام شده شهرداری فریدونشهر…
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده

آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و با شرایط اعلام شده شهرداری فریدونشهر….

آگهی مزایده نوبت دوم …
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در مجتمع کند و با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری هر متر مربع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و با شرایط اعلام شده شهرداری فریدونشهر….
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده
آ آگهی مزایده نوبت اول … فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در مجتمع کند و با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری هر متر مربع 13000000 ریال … روابط عمومی شهرداری فریدونشهر 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 @shahrdarifereydoon
ادامه مطلب
کاشت ۱۰۰۰ اصله درخت در پارک سراب ،مسکن مهر و شهرک امام توسط واحد خدمات شهری شهرداری فریدونشهر 🌹🌹🌹🌹
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده
کاشت ۱۰۰۰ اصله درخت در پارک سراب ،مسکن مهر و شهرک امام توسط واحد خدمات شهری شهرداری فریدونشهر 🌹🌹🌹🌹
ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی شهریداری فریدونشهر…
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده, مزایده
شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۸۲۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی و مشخصات فرق را از طریق مزایده به فروش برساند . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر …🌹🌹🌹🌹 @shahr
ادامه مطلب
آ گهی فروش زمین با کاربری مسکونی شهرداری فریدونشهر…
اردیبهشت, 1399 بدون نظر مزایده, مزایده
شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۸۲۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی و مشخصات فرق را از طریق مزایده به فروش برساند . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر …🌹🌹🌹🌹 @shahr
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت سوم …
بهمن, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت سوم… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخ98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی به شرح فوق از طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند.
ادامه مطلب