همایش ورزشی صبحگاهی سالمندان فریدونشهر در پارک سراب