آگهی مزایده نوبت اول جایگاه سوخت بنزین شهرداری فریدونشهر…

آگهی مزایده نوبت اول جایگاه سوخت بنزین شهرداری فریدونشهر…
اسفند, 1398 بدون نظر مزایده
آگهی مزایده نوبت اول جایگاه سوخت بنزین شهرداری فریدونشهر… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز 789 مورخه 98/11/11 شورای محترم اسلامی در نظر دارد جایگاه پمپ بنزین را از طریق مزایده و طبق شرایط ذکر شده به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.
ادامه مطلب