آگهی مزایده نوبت سوم …

آگهی مزایده نوبت سوم …
بهمن, 1398 بدون نظر مزایده, مزایده
آگهی مزایده نوبت سوم… شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره 760 مورخ98/09/18 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی به شرح فوق از طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند.
ادامه مطلب